OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pod doménom http:/bombios.sk funguje informatívná webová stránka.
Prevádzkovateľ:

Gergely Kása BOMBIOS
07632 Cintorínska 87/60, Černochov, Slovensko
IČO:  46174214
DIČ:  1084029551
E-mail: info@bombios.hu

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii pri:

Záujem – dopyt

– Meno záujemcu
– E-mailová adresa
– Termín realizácie hry
– Miesto realizácie hry
– Pri akej príležitosti si chcete hru objednať? Prosíme, popíšte niekoľkými vetami!
– Aká veľká je trávnatá (alebo vnútorná) plocha, je možnosť pripojenia na elektrinu (220 V), a aká je dostupnosť?

Objednávka:

– Meno objednávateľa
– E-mailová adresa (povinný údaj)
– Vami zvolené číslo ponuky.
– Fakturačné údaje – meno
– Fakturačné údaje – adresa
– IČO, DIČ
– Kontaktná osoba
– Telefón kontaktnej osoby

Prenajímateľ týmto oznamuje nájomcu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude prenajímateľ ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania nájomnej zmluve spracúvať osobné údaje najomného bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov nájomcu bude vykonávané prenajímateľom v predzmluvných vzťahoch s najomncovi a spracúvanie osobných údajov prenajímateľa je nevyhnutné na plnenie z nájomnej zmluvy, v ktorej vystupuje nájomca ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom „Záujem – dopyt” formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

IV. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

GDPR

25. mája 2018 nadobúda účinnosť GDPR – všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov. Zaručuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pred ich zneužitím, únikom či neoprávneným spracúvaním.

Právo na informácie

V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o informáciu, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel. Osobné údaje spracúvame iba pre účely predvyplnenia objednávkového formuláru, doručenia a evidencie Vašich objednávok a fakturácie. Ak si želáte dozvedieť sa konkrétne o Vašich osobných údajoch, pošlite prosím na adresu info@bombios.hu e-mail s predmetom „Právo na informácie“ a budeme sa tým zaoberať.

Právo na zabudnutie

V zmysle nariadenia GDPR máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme, okrem prípadu, že tieto údaje sú uchovávané z iného zákonneho dôvodu. Ak si želáte byť vymazaný, pošlite prosím na adresu info@bombios.hu e-mail s predmetom „Právo na zabudnutie“ a budeme sa tým zaoberať.

 

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.